Westminister Presbyterian Church

5502 Noyes Ave Charleston, WV 25304