Westminister Presbyterian Church

5502 Noyes Ave
Charleston, WV 25304