Valley Christian Assembly of God

1703 Bigley Ave. Charleston, WV 25302