Valley Christian Assembly of God

1703 Bigley Ave.
Charleston, WV 25302