Sushi Garden – Cross Lanes

Sushi, ramen and traditional Asian appetizers

314 Goff Mountain Road
Cross Lanes, WV
681-265-9458