Saint Paul Baptist Church

821 B Street
Saint Albans, WV 25177