Saint Paul Baptist Church

821 B Street Saint Albans, WV 25177