Saint John Greek Orthodox Church

3512 MacCorkle Ave. SE
Charleston, WV 25304