Saint John Greek Orthodox Church

3512 MacCorkle Ave. SE Charleston, WV 25304