Saint Agnes Church

4807 Staunton Ave. Charleston, WV 25304