Saint Agnes Church

4807 Staunton Ave.
Charleston, WV 25304