Mount Calvary Baptist

1509 Bigley Ave
Charleston, WV 25302